ယေန႕တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႕ တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌  ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ထိုင္းေျမာက္ပိုင္း အလုပ္သမားအဖြဲဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေရး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမွဳ က်င္းပခဲ့သည္။ ( ၁- ၅ – ၂၀၁၈။)