တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NCA အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ဘယ္လို ေျပာဆိုထားၾကပါသလဲ။