တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၅ – ၈ – ၂၀၁၈။