တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ (ျမန္မာဘာသာ) ၈ – ၁၀ – ၂၀၁၇။