တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၂ – ၁၁ – ၂၀၁၇။