တိုင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၆ – ၁၂ – ၂၀၁၈။