ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ NCA တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ႏိုုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မွဳ ေပးႏုုိင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တိုုင္းရင္သား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္ုးစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ EAO PPST အစည္းအေ၀းက်င္းပ။
၁၀၊၀၈၊၂၀၁၆။