တိုုင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၆ – ၇ – ၂၀၁၇။