ထိုုးစစ္မ်ားရပ္တန္႕ေရးႏွင့္ စစ္ေဘးဒုုကၡသည္မ်ား အကူအညီရရွိေရး ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုု

ထိုုင္းႏုုိင္ငံသိုု႕ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား စုုေပါင္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္မွ ထိုုးစစ္ဆင္ေနမွဳမ်ား ရပ္တန္႕ေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ ဒုုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ စစ္ေဘးဒုုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာေကာင္စစ္၀န္ရံုုးေရွ႕တြင္ ယေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္ တြင္ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။