မြန္ပါတီကို ရက္ပိုုင္းအတြင္း မွတ္ပံုတင္မည္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္။

မြန္ႏိုုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းထားသည့္ မြန္ပါတီ၏ ပထမဆံုး ပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီး ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ေပါင္းစည္းၿပီးျဖစ္တဲ့ မြန္ပါတီရဲ႔ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစည္းအေဝး စေခၚလိုက္တာပါ။ အဓိကက ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားေရးကိစၥပါ၊ CEC အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကိုတင္မယ္၊ ေပါင္းစည္းခြင့္က်လာမွပဲ မွတ္ပံုတင္တဲ့ကိစၥကို ေနာက္တဆင့္ဆက္တင္မယ္” ဟု မြန္ပါ တီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္လရီတမ က ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ကို ေဒသ ၆ ခု ခြဲကာ ဦးေဆာင္သူမ်ားအား တာဝန္ခြဲေဝ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ ပါတီဖြဲ႕ စည္းပံုမူၾကမ္းေရဆြဲေရးကို တာဝန္ခြဲ ေဝေပးၿပီး အဆိုပါဖြဲ႕စည္းပံုမူၾကမ္းကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳသြားရန္ အစရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ပါတီတရားဝင္မွတ္ပံုတင္သည့္အခါ လက္ရွိ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမူၾကမ္းျဖင့္ တင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရားဝင္မွတ္ပံုက်လာၿပီးမွသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စံတင္ က ေျပာသည္။

“မွတ္ပံုတင္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းက လက္ရွိ ပါတီေတြရဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံုကိုပဲ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ တင္လိုက္မယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ယာယီသေဘာမ်ဳိးပဲ သတ္မွတ္ထားတယ္၊ မွတ္ပံုက်လာၿပီးရင္ CEC ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ကို ျပန္တင္ဖို႔ရွိတယ္” ဟုု ႏုုိင္စံတင္ က ေျပာသည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ၃ ပါတီတို႔ေပါင္း စည္းထားသည့္ ပါတီကို “မြန္ပါတီ” (Mon Party) ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ပါတီအမည္သစ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္သူတို႔အား တရားဝင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ မြန္ပါတီပါကို ပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၀ ဦးႏွင့္ မြန္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ဦးတို႔ျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၄၀ ဦး၊ ၄င္းတို႔ထဲမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၅၉ ဦး၊ ဥကၠဌအဖြဲ႔ ၄ ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ ၆ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

မြန္ပါတီအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ မြန္အင္အားစုမ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္း မြန္ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔က သေဘာတူဆံုးျဖတ္ထားသည္။