ရပ္ဆုုိင္းေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္မည္

 သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇႏၷဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္။

ႏွစ္လၾကာရပ္ဆိုုင္းခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုုင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ DPN မွ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးၾကမည္ဟုု သိရသည္။

ယခုု ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာလဆန္းပိုုင္းက ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဗဟိုုဌာန NRPC ရံုုးတြင္ ေနာက္ဆံုုးေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ UNFC မွတင္ျပထား သည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ကိစၥကိုု ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏိုုင္ရန္ ညွိႏွိဳင္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုု DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ မွ ေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တိုု႕ DPN ဖက္က ေဆြးေႏြးတဲ့ ၈ ခ်က္ကလည္း အခုုထိ တိတိပပ အေျဖမရေသးဘူးေပါ့ေနာ္၊ ဘာမွ သေဘာထား မက်ေသးဘူးဆိုုေတာ့ အရင္တုုန္းကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ နည္းလမ္းေတြ ရွာႀကံမယ္ဆိုုၿပီးေတာ့ သေဘာတူထားၾကတာ ေပါ့ေလ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တိုု႕ တကယ္ပဲ တခုုခ်င္းစီ အတြက္ သေဘာတူ လက္ခံႏိုုင္တဲ့ အေျခအေန မေရာက္ ေသးဘူးေလ အဲ့ဒီဟာလည္း က်ေနာ္တိုု႕ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ ေနာက္ၿပီး မူေဘာင္ ျပန္လည္သံုုး သပ္မွဳ အစီအစဥ္ေလးေတြကိုုလည္း က်ေနာ္တိုု႕ ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လုုိ သြားၾကမယ္ဆိုုတဲ့ ကိစၥ ေတြပါမယ္။ ေနာက္ JMC ကိစၥလည္း ပါမယ္။

 ယခုုတစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုုမွဳတြင္ အစိုုးရကိုုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အႀကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ဦးေက်ာ္လင္းဦး တိုု႕ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၇ ဦးတက္ေရာက္မည္ဟုု သိရသည္။

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မွ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္ၿပီး DPN အဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦးထဲမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ၾက မည္ျဖစ္သည္ဟုု ေျပာဆိုုသည္။

ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ DPN အဖြဲ႕သည္ အစိုုးရႏွင့္ တစ္ႏုုိင္ငံ လံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုုးၾကရေသးသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕ စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ထိုုအဖြဲ႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုု ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္း ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုု သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာလဆန္းက ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရွိ NRPC ရံုုးတြင္ ေနာက္ဆံုုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုုခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ရပ္ဆိုုင္းၿပီး ယခုုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရိလတြင္ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ တရား၀င္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။