ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုုင္းတြင္ အိုုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားျပားလာမည္ကိုုစိုုးရိမ္ေၾကာင္း ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္ ထုုတ္ျပန္

09-08-2016-update-by-the-shan-human-rights-foundation-tangyan-fighting-bur-01 09-08-2016-update-by-the-shan-human-rights-foundation-tangyan-fighting-bur-02 09-08-2016-update-by-the-shan-human-rights-foundation-tangyan-fighting-bur-03 09-08-2016-update-by-the-shan-human-rights-foundation-tangyan-fighting-bur-04