လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း( ၆၇ )

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေနၿပီ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေနၿပီဆိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တကယ္ပဲစစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေနၿပီလား၊ ပဋိပကၡေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးက တိုက္ပြဲေတြအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ဆက္စပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳးနည္းလမ္းေတြ ရွာသင့္သလဲ။ စတဲ့သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။