လံုုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေရး တိုုင္းရင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြး

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

အစိုုးရသစ္မွ မၾကာမွီက်င္းပေတာ့မည့္ ၂၁ ပင္လံုုညီလာခံတြင္ တိုုင္းရင္းသားေတြ လိုုလားသည့္ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒတစ္ခုု တင္ျပႏိုုင္ရန္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုုးၾကရေသးသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႕က အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုု က်င္းပခဲ့သည္။

ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ သည့္ လံုုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲကိုု ႏိုုင္ငံတကာမွ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၁ ပင္လံုုညီလာခံ သေဘာမ်ိဳး ျပန္လုုပ္မယ္ဆိုုလိုု႕ရွိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ေျပာတာ ကေတာ့ က႑ ႏွစ္ရပ္ပဲ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုုတဲ့ သေဘာေပါ့ေနာ္ ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕ လံုုၿခံဳေရးက႑ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမယ္ေပါ့ ဆိုုေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ အေနနဲ႕ ဒါ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ က႑ေတြကိုုလည္းပဲ က်ေနာ္တိုု႕ဖက္က တင္ႀကိဳၿပီးေတာ့ နည္းနည္း ျပင္ဆင္မွဳေတြ လုုပ္ဖိုု႕လိုုအပ္တယ္လိုု႕ က်ေနာ္တိုု႕ နားလည္တယ္ေလ ဟုု ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ မွ ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲပထမရက္တြင္ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာက႑ အကူးအေျပာင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ခ် မွတ္ျခင္းဆိုုင္ရာ ႏိုုင္ငံတကာ ရွဳ႕ေထာင့္အျမင္မ်ား၊ လံုုၿခံဳေရးက႑၏ အေျခခံမူမ်ား ၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံ လံုုၿခံဳေရးက႑ ဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စသည္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုု သိရသည္။

ထိုု႕အတူ ေဘာ့စနီးယားျဖစ္စဥ္ကိုု ေလ့လာသံုုးသပ္ျခင္း၊ ေတာင္အာဖရိက ႏိုုင္ငံျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုု ေလ့လာျခင္း၊ နီေပါႏိုုင္ငံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းကိုု ေလ့လာသံုုးသပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေလ့ရွိသည့္ DDR ဟုု ေခၚဆိုုေသာ လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းေရး ၊ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး မူ၀ါဒ မ်ားကိုု ေလ့လာသံုုးသပ္သြားမည္ဟုု သိရသည္။

Security Sector Reform Workshop လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကိုု ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕အေျခစိုုက္ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရး ရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ) ENAC အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။