လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒရရွိေရး EAO မ်ား ေဆြးေႏြး

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္။
ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ EAO မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒ တစ္ခုရရွိဖို႕ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ သံုးရက္ၾကာ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနသည္။

လံုၿခံဳေရး က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္မွဳေတြလုပ္ရာတြင္ လက္ရွ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ DDR/SSR ေတြကို တတ္သိပညာရွင္ေတြက ႏွိဳင္းယွဥ္သံုးသပ္မွဳေတြ လုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ၿပီးဆံုးမည့္ ထိုအစည္းအေ၀းကို အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕မွ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လည္း တက္ေရာက္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။