ယေန႕တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေန႕တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား စုစည္း၍ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိရန္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ (ဓါတ္ပံု) ၁၈-၁၂-၂၀၁၇