ျမစ္ဆံုုေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိပါက ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္အား ကခ်င္ျပည္နယ္ လီဆူစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မွ ဒုု-ဥကၠဌ မွ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕က ေျပာဆိုုလိုုက္ပါတယ္။