၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ EAOs – PPST အစည္းအေ၀း ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ( ဓါတ္ပံု )