ယေန႕စတင္က်င္းပသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း (ဓါတ္ပံု) ၉ – ၅ – ၂၀၁၈။