ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ Payap University (ဖရပ္ တကၠသိုလ္) တြင္ ယေန႕ ေမလ ၁၉  ရက္ေန႕ နံနက္ ၉  နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႕အၾကား နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ အေျခခံကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္သည္။

ယေန႕ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ အပါအ၀င္ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္  ေနာ္စူစဲန္နာလွလွစိုး ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးမွ ေနာ္တာမလာေစာ တို႕အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။