ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕သည္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူ ညီခ်က္ ၈ ခ်က္ ကိုု လက္မွတ္ေရးထိုုးႏိုုင္ေရးအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ DPN က ခူးဦးရယ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕က Shangri-La Hotel တြင္ ယေန႕နံနက္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕ ၌ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးစဥ္။