အစိုုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ PC  အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီက ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ FURAMA Chiang Mai Hotel တြင္ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ တရား၀င္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးႏိုုင္ေရးအတြက္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပေနသည္။ (၄/၈/၂၀၁၇)