ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ ေတြ႕ဆံုု

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ Peace Commission အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စိုုး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ DPN အဖြဲ႕မွ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တိုု႕သည္ ယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီက ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ FURAMA Hotel တြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယေန႕ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုုးႏိုုင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳုုးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွ အဆိုုျပဳ ထားသည့္ NCA ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ကိုု အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုု သိရ သည္။

အစည္းအေ၀းကိုု အစိုုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္စိုုး ဦးေဆာင္ၿပီး ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ဦးမင္းေဇာ္ဦး၊ ဦးေက်ာ္လင္းဦး တိုု႕ ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကသည္။

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္၍ ေဒါက္တာ ႏိုုင္ေရႊသိန္း၊ ဦးထြန္းေဇာ္၊ ဒူ၀ါး ဘ၀မ္လေရာ္၊ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္၊ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းႏွင့္ ဗိုုလ္မွဴး ဟတ္ဟန္ တိုု႕ တက္ေရာက္သည္။

ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိုဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN အဖြဲ႕သည္ အစိုုးရသစ္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္ေဆြးေႏြးႏိုုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႕က က်င္းပခဲ့သည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၏ အေရးေပၚ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းမွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။