ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦး ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၆ ဦး ႏွင့္ NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲရဲ့ တုုိ္င္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အလုုပ္အဖြဲ႕ PPWT မွ ပဒိုုေစာကြယ္ထူး၀င္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ Amora Tapae Hotel တြင္ ယေန႕ ၾသဂုုတ္လ ၃ ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီမွစ၍ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေနသည္။