ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္

NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ၏ တုုိ္င္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အလုုပ္အဖြဲ႕ PPWT ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN မွ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အစည္းအေ၀းကို ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီက စတင္က်င္းပေနသည္။