ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕နဲ႕ ေရနံပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ရခိုင္၊ မေကြး၊ မႏၱေလးနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက အေျခအေနမ်ား