ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႔နဲ႔ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန­္းရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခအေနမ်ား