မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရနံနဲ႔သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြ­ားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံေတြႀကံဳေနရတဲ့အခက္ခဲမ်ား