မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးထဲက ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕နဲ႔ ေရနံပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားရာ ေက်းရြာေတြမွာလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိသလို စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိခဲ့ဘူးလို႔ ေလ့လာသူေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္…