ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ စီမံကိန္းေတြထဲက တခုအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕နဲ႔ ေရနံပိုင္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ နစ္နာမႈေတြထဲက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားေတြ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြ ေျပာဆိုထားပါတယ္..