ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ျမိဳ႕မွာေရာက္ရွိေနတဲ့ ပအိုု၀္တိုုင္းရင္းသားမ်ားမွ စုုေပါင္းျပီး ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုု၀္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကိုုက်င္းပႀကသည္။

ပအိုု၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ကိုု ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕တြင္ ၆၇ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပႀကျပီး က်င္းပတဲ့ေနရာေဒသ အေပၚမူတည္ျပီး အႀကိမ္အေရအတြက္ ကြဲျပား သြားေႀကာင္း သိရွိရသည္။