တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွုဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၾကသည့္ တိုုင္းရင္းသး လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕က ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုုးၾကရေသးသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးၾကမည္ဟုုသိရသည္။

ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုုဖိုု႕အတြက္ ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕ကေန ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN က တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားလာသည္ဟုု သိရသည္။
၄င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပေနသည့္ အစိုုးရႏွင့္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၾကသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးရန္ ဒီကေန႕ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ သေဘာတူဆံုုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးဖိုု႕အတြက္ အပစ္ရပ္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕မွ ဦးခိုုင္စိုုးႏိုုင္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ပဒိုုေစာကြယ္ထူး၀င္း၊ဆလိုုင္လ်န္းမွဳန္းဆာေခါင္၊ ေဒါက္တာ ေရႊခါး၊ ဗုုိလ္မွဴး ေက်ာ္ညြန္႕၊ ရဲေဘာ္သံခဲ၊ ရဲေဘာ္ မိဆူးပြင့္ ႏွင့္ ေစာျမရာဇာလင္း ပါ၀င္သည့္ ၈ ဦးပါအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔(DPN)တြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခူဦးရယ္ (KNPP)၊ အဖြဲ႔ဒုေခါင္းေဆာင္ (၁) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ စဝ္ စိုင္းထူး (SSPP/SSA)၊ အဖြဲ႔ဒုေခါင္းေဆာင္ (၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ (KIO)ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အျဖစ္ ဗိုလ္မႉး တာပန္လ (TNLA)၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး ဖုန္းဝင္းႏိုင္ (MNDAA)၊ စဝ္ေဆအြန္ (SSPP/SSA)၊ ႏိုင္ေရႊသိန္း (MNSP)၊ ဒူးဝါး ေဘာမ္ဝမ္လေရာ္ (KIO)၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး မင္းထြန္း (ANC)၊ ဗိုလ္ မႉးႀကီး ေဆာ္လမြန္ (LDU)၊ ဗိုလ္မႉး တာ့ညီလူ (WNO) ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။