ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႔နဲ႔ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကိုလည္း ျဖတ္သန္းသြားတာပါ.. ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားေရာ ေဒသတိုင္းလိုလိုမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိခဲ့တာပါ.. ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္..