ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ေတာင္ပိုုင္း ေကာ့ေတာင္ ( ေခၚ ) လိပ္ကြ်န္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့
ျဗိတိန္ ႏိုုင္ငံသားႏွစ္ဦး အသတ္ခံရျပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံသား ႏွစ္ဦး ေသဒဏ္
က်ခံရတဲ့အမႈ နဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္း ေကာင္းခါးေဒသ
မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ကခ်င္တိုုင္းရင္းသား ေက်ာင္းဆရာမေလး ႏွစ္ဦး အသတ္
ခ့ရတဲ့ အမႈတိုု႔ကိုု ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပ ေပးထားပါတယ္။

အပိုုင္း ( ၁ ) အေနနဲ႔ ျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုုလံုုးရဲ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုု တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကိုု အပတ္စဥ္ တနလာၤေန႔တိုုင္း DVB ရုုပ္သံ အစီအစဥ္ကေန
ထုုတ္လႊင့္လ်က္ရွိပါသည္။