တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားရ႕ဲ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း