ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF/TNLA) ၏ ႏွစ္သစ္မဂၤလာသ၀ဏ္လႊာႏွင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၆ /၂၀၁၆)TNLa