သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ယက္။
ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS အဖြဲ႕၏ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးအသင္း အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကိုု ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ စတင္က်င္းပေနသည္။

R.C.S.S Women’s Association လိုု႕ေခၚသည့္ RCSS ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္းသည္ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားေရးရာကိစၥမ်ားကိုု ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ပါ၀င္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႕စတင္က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းကိုု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS ဥကၠဌ ဒုုဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ က လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။