သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

အစိုုးရသစ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥအပါအ၀င္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုုင္ရန္ အစိုုးရႏွင့္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုုးၾကရေသးသည့္ UNFC အဖြဲ႕က တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေနသည္။

၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS အဖြဲ႕ႏွင့္ ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF တိုု႕အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုု ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးေနမွဳ ေနာက္ဆံုုးအေျခအေနမ်ားလည္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟုု သိရသည္။.

တဆက္တည္းမွာပင္ ရခိုုင္ျပည္အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ ANC အဖြဲ႕ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းေရးကိစၥ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနမွဳ အေျခအေနမ်ားကိုုလည္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ဟုု သိရသည္။

UNFC ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီမွ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဦးေဆာင္သြားႏုုိင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္ DPN အဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုုလည္း ေဆြးေႏြးဆံုုးျဖတ္သြားၾကရန္ ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕တြင္ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕KIO၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီSSPP၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီNMSP၊ ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ANC ၊ လားဟူဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီLDP၊ ၀ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ WNO၊ ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး PSLF၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕ MNDAA အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာလတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။