သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္။

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး မူးယစ္ေဆး၀ါးရန္ကိုေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ျပီး ႏိွုးႀကားေျပာင္းလဲလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ လူထုဆုေတာင္းပြဲကို ဧျပီ(၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီတြင္ စီတာပူရပ္ကြက္ရွိ မေနာကြင္း၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“က်ြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ Anti Drug Day ကိုအစိုးရကေနသတ္မွတ္ေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ က်ြန္ေတာ္တို႔က ေနျပီးေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသာမဟုတ္ပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို က်ြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အျမင္ဖြင့္ေပးရမယ္၊ သူတို႔ နားလည္သေဘာေပါက္လာေအာင္ ေဟာေျပာေပးရမယ္၊ ဒါေႀကာင့္ဒီလိုပြဲေတြလုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂါ့လူယုန္၀ါက ေျပာႀကားသည္။

ျပည္သူမ်ားကလမ္းေလ်ွာက္ခ်ီတက္ကာ “မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ဒို႔အေရး၊ မူးယစ္ေရာင္းသူ ဒို႔ရန္သူ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဒို႔မလိုလား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး ဒို႔အေရး စသည့္ေႀကြးေႀကာ္သံမ်ားျဖင့္ လူထုဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ ယခုခ်ိန္တြင္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေလ်ာ့က်သြားျပီျဖစ္ေႀကာင္း လူထုအေျချပဳ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ခံဦးလံုဂ်ံဳတူးေရာ္ကေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအား ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူ ႏိုင္ရန္ရဲစခန္းသို႔အပ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအားေဆးျဖတ္စခန္းတြင္ ေဆးျဖစ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရာတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရွိေႀကာင္းသိရွိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားခရစ္ယာန္ေကာင္စီ (MCC) မွသင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ား၊ ကခ်င္လူထု မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ (Pat Jasan) ေကာ္မတီႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၃၀၀၀ေက်ာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လူထုဆုေတာင္းပြဲကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧျပီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။