ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား တရားမွ်တရရွိေရး
အတြက္ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္Shan Mya 1 Shan Mya 2Shan Eng