အစိုုးရႏွင့္ NCA ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၾကသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ရဲ့ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕က ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေနသည္။