သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ဧၿပီလ ၃၀ ရက္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

အစိုုးရႏွင့္ NCA ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၾကသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ရဲ့ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕က ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေနသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS အဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဒုု ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး KNU အဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုုး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည့္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေနျခင္းျဖစ္သည္။

သံုုးရက္ၾကာက်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုုင္ရန္ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာကိစၥ၊ ပင္လံုုညီလာခံ ကိစၥ ေတြကိုု ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕က က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ EAO အဖြဲ႕ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ KNU ဥကၠဌ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုုး ႏွင့္ RCSS ဥကၠဌ ဒုုဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ တိုု႕ဦးေဆာင္သည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ EAO-PPST အဖြဲ႕ကိုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ႏုုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မွဳေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။