ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိနုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ နယ္စပ္အေျခစုိက္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑နွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမွ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ရက္။

 

နယ္စပ္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္လူထုအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မီတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။

 

လက္ရွိ နုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ နယ္စပ္အေျခစုိက္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ ေန႔ မွ ေမလ ၉ ရက္ ေန႔ အထိ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၀ မွ ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၅၆ ဦးျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ထံမွ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာအစုိးရမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူၿပီးေနာက္ ျဖစ္နုိင္ေခ်နုိင္ငံေရးအလား အလာမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအလုိက္ အေျပာင္းအလဲအေျခအေနမ်ား၊ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွ င့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အလားအလာမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

 

၎ေနာက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ နယ္စပ္အေျခ စုိက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္နုိင္မည္ျဖစ္ ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ေရး၊ သယံဇာတရယူအသံုးျပဳမႈနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ၊ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ၊ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ပညာေရးက႑၊ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ျပည္တြင္းေရႊ႔ေျပာင္း ပုန္းေအာင္းေနရသူ မ်ား အေရးႏွင့္ တုိင္းရင္း သား မီဒီယာဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ စသည္ျဖင့္ က႑ (၈) ခု ကိုုသတ္မွတ္ခဲ႔ၾကသည္။ အဆိုုပါ အခန္းက႑မ်ားအလုုိက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လုိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ျဖစ္နုိင္ေခ်အလားအလာမ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္အစုိးရႏွင ့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထံသို႔လည္း ဤက႑ မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပသြားရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

 

“အစိုးရသစ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ က်မတို႔ရဲ႕ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ေတြကို ေႏြးေထြးတဲ့တုံ႔ျပန္မႈေတြနဲ႔ ႀကိဳဆိုၿပီး ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု အစည္းအေဝးျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဂ်ဴလီယာမရစ္ပ္မွ ေျပာၾကားသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္

၁) ဂ်ဴလီယာ မရစ္ပ္ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)) +၆၆ (၀) ၉၃ ၂၂၈ ၄၇၃၀
၂) ေစာဂ်က္ပစီ (ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား ကြန္ဂရက္) +၆၆ (၀) ၈၁ ၀၄၂ ၈၃၉၈
၃) မခင္ဥမၼာ (ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖဲြ႔) +၆၆ (၀) ၈၁ ၈၈၄ ၀၇၇၂

 

Press Release From the Second Consultation Meeting of Border-Based Democracy Activist and Ethnic Civil Society Organizations Regarding Their Role and Work in Burma During the Transition

For Immediate Release

11 May, 2016

 

By the Organizing Committee of the Second Consultation Meeting of Border-Based Civil Society Organizations
From 7-9 May, 2016, 56 representatives from 20 border-based democracy activist and ethnic civil society organizations held a second consultation meeting to discuss their role and the prospects for cooperation and collaboration in Burma’s transition.

In the course of three days, participants discussed issues such as the prospects for the future political situation since the inauguration of the NLD-led Government, the situation in ethnic areas, the current political situation, and the peace process.

The participants identified eight areas where they can participate and cooperate in the process of implementing democracy and a federal system during the transition; human rights, women’s participation in politics, natural resources and environmental protection, transitional justice, federal affairs, refugees and internally displaced persons (IDPs), the future of ethnic media, and migrant workers’ issues, including their education. They also discussed and identified challenges, opportunities and prospects for these issues and agreed to submit recommendations to the NLD-led Government and ethnic armed organizations (EAOs).

Julia Marip, the General Secretary of Women’s League of Burma (WLB) and a member of the organizing committee for this second consultation said, “We believe that the new government and the leaders of EAOs will warmly welcome our recommendations and include them in the transition process.”

For more information, please contact:

• Julia Marip, Women’s League of Burma, +66 (0) 93 228 4730
• Saw Gipsy, Students and Youth Congress of Burma, +66 (0) 81 042 8398
• Khin Ohmar, Burma Partnership, +66 (0) 81 884 0772