ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲရာမွာ တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ ကိုုက္ညီတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်ျပႏိုုင္ဖိုု႕အတြက္ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ စင္တာ (ျပည္ ေထာင္စုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ) Ethnic Nationalitice Affairs Center (Union of Burma) ENAC အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္စီစဥ္မွဳျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာ၀သယံဇာတ၊ ေျမယာ၊ ဒုုကၡသည္ စတဲ့ မူ၀ါဒေရးရာ ၉ ခုုကိုု အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္သည့္ အလုုပ္ရံုု ေဆြးေႏြးပြဲ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ။ (၂၉ /၀၅/၂၀၁၆)