ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံ အၾကဳိျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း ■

[၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္]