■ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရး ေကာ္မတီ NRPC ဖြဲ႕စည္းျခင္း ■

[၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္]