အစိုုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေရးကိစၥအပါအ၀င္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုုင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၏ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီ CEC  တိုုးခ်ဲ႕ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ကိုု ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႕မနက္ စတင္က်င္းပ။