ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO၏ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံတက္တမ္း ဒသမ အႀကိမ္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

PNLO Statement