ေကာင္းခါး ဆရာမႏွစ္ဦးကိစၥ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္မွ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံ စာေပးပိုု႕

13417501_1024757410950010_2238128215746157075_n
13418744_1024757420950009_8793568799364291931_n
13435563_1024757440950007_4143078424362997621_n