တိုုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ( ကခ်င္ဘာသာ ) ၂၆ – ၀၆ -၂၀၁၆ ။